Het aanleveren van contactgegevens betekent dat u aan de Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe toestemming verleent om, in het kader van het beoordelen van uw aanvraag en het evalueren en verantwoorden van gevoerd beleid, deze persoonsgegevens te verwerken (dat wil zeggen inzien en bewaren) in de zin van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze gegevens worden gebruikt om indien nodig, contact met uw organisatie op te nemen.

Lees voordat u met een aanvraag begint de Introductiepagina om te zien of uw project kans maakt op een gift.

 • Als uw project voldoet aan de algemene criteria en doelstellingen van de stichting, kunt u uitsluitend via deze website uw aanvraag voor een bijdrage volledig digitaal indienen door te klikken op Aanvraagformulier. Let op: Een aanvraag kan alleen worden ingediend via een computer met de meest recente versie van elke internet browser, dus niet via een tablet of smartphone. Aanvragen komen centraal binnen, u hoeft maar één aanvraag in te dienen. Wij bepalen uit welk fonds een bijdrage kan worden toegekend.
 • De aanvraagprocedure is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
  1. Contactgegevens
  2. Algemene informatie
  3. Project waarvoor u een aanvraag doet
  4. Financiële gegevens van het project
  5. Bijlagen
  6. Optioneel
 • Wanneer u bezig bent met het invullen kunt u de aanvraag tussentijds opslaan. U krijgt dan via e-mail een inlogcode waarmee u op een later moment verder kunt gaan met de aanvraag.
 • Wanneer u klaar bent met de aanvraag kunt u de aanvraag indienen door te klikken op aanvraag indienen.
 • Nadat de aanvraag is ingediend, wordt over uw aanvraag meestal binnen twee maanden een besluit genomen door het curatorium. Voor de vergaderdata verwijzen wij naar onderstaand overzicht.
 • Over het besluit ontvangt u binnen twee weken na een curatorenvergadering bericht. Soms wordt een aanvraag in onderzoek gehouden. De afhandeling ervan kan dan enkele maanden langer duren. Besluiten van het curatorium worden niet in heroverweging genomen.
 • Bij toekenning van een gift, verzoeken wij u het bedrag op te vragen wanneer het project daadwerkelijk start, o.v.v. het juiste bankrekeningnummer. In een aantal gevallen stellen wij als voorwaarde, dat de gehele financiering rond is. Na ontvangst van uw bevestiging dat het project start – en, indien van toepassing, dat de financiering rond is – maken wij het bedrag aan u over.
 • Na afloop van de projectperiode verlangen wij een evaluatie van het project, zowel inhoudelijk als financieel, om te kunnen beoordelen of de beoogde doelen zijn gerealiseerd. Het curatorium kan bepalen dat het project ook tussentijds wordt geëvalueerd.
 • Alleen wanneer wij de hierboven genoemde evaluatie hebben ontvangen, kunnen wij een nieuwe aanvraag van een organisatie in behandeling nemen.

Transparantie inzake kosten Fondswerving

De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe hecht zeer aan transparantie, ook met betrekking tot de kosten van fondswerving door de aanvrager. Indien een externe fondswerver door de aanvrager wordt ingeschakeld, dient de vergoeding een heldere relatie te hebben tot de bestede uren en toegevoegde meerwaarde. Wij beschouwen een vergoeding van 5-10 % van de totale begroting als redelijk, afhankelijk van de situatie. Zeker bij vervolgaanvragen t.b.v. reeds bekende projecten, kunnen naar ons inzicht de kosten bescheiden blijven. Zo niet, dan kan dat voor ons een reden voor afwijzing zijn.

Vergaderdata 2024:

 • 6 februari 2024
 • 25 maart 2024
 • 13 mei 2024
 • 1 juli 2024
 • 9 september 2024
 • 4 november 2023
 • 9 december 2023