Twaalf Fondsen onder één dak

Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe

ondersteunt organisaties die zich richten op mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij

Introductie

De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe ondersteunt organisaties die zich inzetten voor mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij. De Fundatie richt zich op participatie, integratie en zelfredzaamheid. De doelgroepen zijn veelal – maar niet uitsluitend – jongeren, ouderen en mensen in bijzondere omstandigheden, zoals mensen met schulden, met een anderstalige achtergrond of met een handicap waarvoor extra steun gewenst is.

Wij kennen giften toe aan een aantal hoofdcategorieën:

Sinds 1995 ontvangt de Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe in toenemende mate aanvragen van projecten die willen voorkomen dat jongeren vroegtijdig hun schoolloopbaan verlaten en daardoor moeilijk aan het werk kunnen komen. Het gaat hier met name om projecten als huiswerkbegeleiding, mentorprojecten en weekendscholen. Op educatief, cultureel en sportief terrein wordt met vrijwilligers gewerkt om te voorkomen dat kwetsbare jeugd en jongeren buiten de boot vallen.

Gezien het maatschappelijk belang van het voorkomen van uitval bij jeugd en jongeren in Amsterdam is het onderwerp door de Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe voor de komende tijd gekozen als speerpunt binnen het giftenbeleid.
Voorbeelden van projecten in deze categorie, die de Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe meerdere malen heeft ondersteund zijn:

JINC begon in 2003 in Amsterdam Nieuw-West, met als doel een maatschappij waarin ieder kind kansen krijgt om zijn talent te benutten. Dus ook de kinderen die opgroeien in een achterstandsituatie. Tegenwoordig is de organisatie actief in zestien regio’s, verspreid over heel Nederland. Via inmiddels twaalf projecten helpt JINC kinderen van 8 tot 16 jaar aan een goede start op de arbeidsmarkt. De deelnemers vergroten hun woordenschat op bijzondere locaties, leren plannen, ontwikkelen hun (sociale) vaardigheden, maken kennis met allerlei beroepen, leren solliciteren en worden begeleid door een coach van een van de bedrijven die JINC ondersteunen. JINC laat tegenwoordig jaarlijks zo’n 80.000 basisschool-, praktijkschool- en vmbo-leerlingen meedoen aan het programma.

Stichting Jongeren die het kunnen In Amsterdam Zuidoost, Zuid en Noord krijgen jongeren met gemeten laag IQ en/of (ernstige) gedragsproblemen een naschoolse zinvolle dagbesteding op het gebied van sport, dans, muziek, en andere fysiek-sociale activiteiten. Naast begeleiding door vakexperts is er altijd een begeleider aanwezig met specifieke ervaring met deze doelgroep, die door zijn specialistische didactische kennis waarborgt dat de jongeren door de activiteiten hun sociale vaardigheden ontwikkelen, meer eigenwaarde krijgen, en positieve voorstellingen krijgen van hun rol in de samenleving.

Stichting Rambler Amsterdam biedt een mode platform voor jong ruw talent. Jongeren kunnen er hun eigen pad vormgeven via het ontwerpen van kleding. De jongeren volgen via dagbestedingstrajecten het dagelijkse Basis programma in studio Amsterdam. Ramblers werken aan persoonlijke doelen en projecten met creatieve vakcoaches en de lifestyle coach van perMens. Er is een Pro programma voor professionalisering van de Ramblers en hun ontwerpen. Daarnaast streeft het collectief naar samenwerking met bedrijven voor Design Challenges aan Ramblers met left-over items van deze bedrijven.

Stichting De Schoolschrijver ontwikkelde een programma voor basisschoolleerlingen, waarmee taal-, schrijf- en leesachterstanden worden aangepakt middels creatief taalonderwijs. Gedurende een halfjaar is er een kinderboekenschrijver op school aanwezig, die wekelijks met alle leerlingen van drie groepen aan de slag gaat met creatief taalonderwijs. Ook leerkrachten en ouders worden bij het programma betrokken. De leerlingen krijgen niet alleen meer plezier in lezen en verhalen schrijven. Zij worden ook taalsterker en krijgen meer zelfvertrouwen.

Met het programma Creativiteit Bevrijdt bevordert Stichting Young in Prison de re-integratie van jongeren in en na detentie en draagt bij aan de vermindering van recidive. YiP streeft naar een volwaardige terugkeer via secundaire desistance: het langdurige en vanuit intrinsieke motivatie afwijzen van crimineel gedrag. Zo draagt YiP bij aan een veiligere samenleving. Het programma bestaat onder meer uit creatieve en sportieve workshops in jeugddetentie, begeleiding door een buddy in en na detentie, coaching en advies door ervaringsdeskundige jongeren voor jongeren in de strafrechtketen en mentorschap door ervaringsdeskundige jongeren voor jongeren in detentie.

Stichting VanHarte is een maatschappelijke organisatie die zich inzet voor mensen en groepen die door maatschappelijke of persoonlijke veranderingen in een sociaal isolement zijn geraakt of dreigen te raken. De kernactiviteit bestaat uit de maaltijden in de Resto’s, die in zo’n 40 buurten in Nederland aanwezig zijn. Buurtbewoners worden gestimuleerd om actief deel te nemen aan de samenleving. Dat doet VanHarte door ontmoeting mogelijk te maken, perspectief te bieden op werk en scholing, een gezonde leefstijl te promoten, te helpen bij het krijgen van grip op geld, en samenredzaamheid te stimuleren. Voor sommige doelgroepen heeft de stichting een speciaal programma, bijvoorbeeld voor kinderen, tieners en ouderen. De Fundatie heeft diverse locaties en projecten voor kinderen en jongeren mede mogelijk gemaakt.

Stichting de Ster organiseert sterkampen voor kinderen in de leeftijd van 8 – 16 jaar.  Op een positieve en effectieve manier ontvangen kinderen en jongeren die het worstelen met sociaal emotionele problematiek, veelal als gevolg van pesterijen, steun tijdens het (therapeutische behandel)kamp. De Fundatie stelt een gift beschikbaar zodat ook kinderen van minder draagkrachtige ouders deel kunnen nemen.

‘Kijk in mijn ogen’ is een dansvoorstelling/participatieproject van Stichting PRA voor en met kinderen van de basisschool, ouderen uit de buurt en bewoners van woonzorgcentra. Klassen van groep 6 en/of 7 worden gekoppeld aan een verzorgingshuis in de buurt. Met professionele dansers, muzikanten en een regisseur maken de leerlingen en ouderen een dansvoorstelling rond het thema ontmoeten, veilig voelen en geborgenheid. De dansers van PRA geven de workshops aan de hand van de methodiek die ze de afgelopen jaren ontwikkeld hebben. De bewegingsfrases worden aangepast aan de fysieke mogelijkheden van de ouderen en hun wensen om zich lichamelijk uit te drukken. ‘Kijk in mijn Ogen’ bestaat uit 2 dagen dansworkshops voor de leerlingen en voor de bewoners van alle afdelingen. Op dag 3 komt alles samen in een voorstelling voor alle bewoners, familie en ouderen uit de buurt, waarin de bewoners en de leerlingen participeren.

In de categorie gehandicapten- en ziekenzorg zijn onder meer giften verstrekt aan:

Voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking die niet thuis wonen heeft Stichting Prisma in Amsterdam het project Buurtmaatjes + opgezet. Er bestaat bij deze vaak eenzame mensen grote behoefte aan een maatje om “leuke” dingen mee te doen. Een door Prisma getrainde en begeleide vrijwilliger (maatje), wordt, als er een match is, gekoppeld aan een bewoner. De doelen worden gezamenlijk bepaald. Er is minstens 1 jaar lang contact, waarin er wordt toegewerkt naar een vitaal netwerk en een richting wordt ontwikkeld naar vrijetijdsbesteding in de buurt.

Stichting De Ripen is een zorgboerderij voor personen van 16 jaar en ouder. De hulpboeren hebben een verstandelijke, een psychiatrische en/of een lichamelijke beperking. Deelname kan ook in het kader van een reïntegratietraject, WAO of een burn out. De zorgboerderij is voor deze mensen gedurende een of meerdere dagdelen per week een geschikte werkplek. De Ripen is een ook een leerbedrijf voor enkele opleidingen en draagt het landelijke kwaliteitskeurmerk voor zorgboeren. De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe heeft bijgedragen aan de aanschaf van werkkleding en gereedschappen.

Stichting Special Arts Nederland organiseert bijzondere projecten voor mensen met een verstandelijke handicap op het gebied van kunst en talentontwikkeling. De Fundatie steunde onder meer het Andere Gedicht, waarmee mensen uit de doelgroep uiting konden geven aan hun eigen authentieke wereldbeeld in hun taal, en de Special Design Beurs, waar kunstlocaties waar mensen met een handicap werken de kans kregen om hun ondernemerschap te vergroten door hun (toegepaste) kunstproducten aan een breed publiek en aan elkaar te tonen en aan te bieden.

Stichting Viore biedt in Hilversum een informatie- en activiteitencentrum voor mensen die leven met kanker of die kanker hebben gehad, voor hun naasten en voor nabestaanden. Het centrum organiseert verschillende programma’s die gericht zijn op verbetering van kwaliteit van leven voor de deelnemers. Viore biedt ontspannende en creatieve activiteiten en informeert middels lezingen, gespreksavonden, workshops, vragenuurtjes, gesprekken met gidsen, brochures, website en infotheek. Het centrum heeft een actuele sociale kaart van gespecialiseerde oncologische zorg in de regio, waarmee bezoekers verwezen kunnen worden.

Stichting Urgente Noden Nederland helpt bij het opzetten van een noodhulpbureau in een gemeente of werkgebied en wil met lokale initiatiefnemers bereiken dat in 70% van de gemeenten de hulp kan worden ingeroepen van een noodhulpbureau. Een noodhulpbureau helpt bij financiële crisissituaties bij individuele huishoudens. Vooral als er geen wettelijke regeling (tijdig) kan worden benut. Dienstverleners kunnen dan aankloppen bij een noodhulpbureau om cliënten verder te helpen. De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe ondersteunt noodhulpbureau’s in de startfase en draagt bij aan het giftenbudget.

Mede met een gift van de Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe hebben verschillende lokale voedselbanken het transport en de koeling van voedsel op de rails gekregen. Voedselbanken helpen de armsten door hen tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om de klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, wordt er samengewerkt met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo wordt ervoor gezorgd dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van de klanten te vergroten, werken voedselbanken samen met lokale organisaties die de klanten helpen om weer op eigen benen te staan.

Ook heeft de Fundatie bijgedragen aan het toegankelijker maken van de voedselbank voor laaggeletterden. In eenvoudige taal wordt middels een animatie uitleg gegeven over wat je kunt verwachten van de voedselbank, aan welke voorwaarden je moet voldoen en hoe je je kunt aanmelden. Alle lokale voedselbanken kunnen voor hun eigen website gebruik maken van de uitlegmodule.

Stichting Meedoen in Rotterdam biedt ondersteuning aan ongeveer 4.000 schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar uit Rotterdamse gezinnen die moeten rondkomen van een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Deze ondersteuning bestaat uit: fiets of computer of zwemles of sportkleding of sportattributen en/of de contributie voor een sportvereniging of kunstzinnige vorming. De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe stelt een bijdrage beschikbaar voor het honoreren van de hulpvragen.

Stichting ASKV/Steunpunt Vluchtelingen biedt opvang, juridische en maatschappelijke begeleiding voor kwetsbare ongedocumenteerden en mensen met een reëel perspectief op legaal verblijf in Nederland. Chronisch zieken, ongedocumenteerden die vanwege ouderdom niet langer goed voor zichzelf kunnen zorgen, en steeds vaker gezinnen met kinderen doen een beroep op de stichting. Wij stellen giften beschikbaar voor de hulpverlening.

Stichting Mano ondersteunt alleenstaanden en gezinnen met een vluchtelingenstatus in Rotterdam in de vorm van de noodzakelijke aanvullende begeleiding, sociale en culturele activiteiten, activiteiten op het gebied van educatie en arbeidsparticipatie en draagvlakactiviteiten, zodat zij over de kennis en vaardigheden beschikken die zij nodig hebben om optimaal te kunnen integreren en participeren in de samenleving.  Wij ondersteunen het maatjesproject SamenDoorSamen, dat 1 op 1 begeleiding biedt, een aanbod aan sociaal-culturele activiteiten en ondersteuning bij educatieachterstand.

Stichting Refugees Forward zet zich in voor de bevordering van de economische en sociale zelfredzaamheid van nieuwkomers met een vluchtelingenachtergrond en de integratie van nieuwkomers in Nederland. Dit doet Refugees Forward door ondernemingsmodules aan te bieden, waarin nieuwkomers training krijgen van topinstituten op het gebied van ondernemerschap, gecoacht worden door professionele mentoren en ondersteuning krijgen van hooggekwalificeerde studenten, ter ondersteuning van de start, financiering en groei van een bedrijf. Refugees Forward werkt met statushouders die de ambitie, motivatie en potentie hebben om een onderneming te starten en helpt hen hun talenten te ontdekken en die optimaal te benutten voor de maatschappij.

Stichting About a Jacket helpt vrouwen met een vluchtelingenachtergrond uit Hoorn en omgeving bij het integreren en inburgeren in Nederland. Samen borduren werkt therapeutisch voor deze groep geïsoleerde en kwetsbare vrouwen. In de veilige omgeving leren zij van vrijwillige taalcoaches de Nederlandse taal en raken zij bekend met de Nederlandse sociale codes. 

Stichting Het Begint met Taal is de versneller van taalcoachend Nederland. De stichting versterkt taalvrijwilligersorganisaties op ruim 250 locaties bij het slim organiseren van taalcoaching aan anderstaligen. Op deze locaties oefenen wekelijks zo’n 15.000 taalvrijwilligers met circa 28.000 anderstaligen de Nederlandse taal. Nieuwe initiatieven kunnen op die manier gelijk aan de slag, ervaren organisaties kunnen groeien en methodes die lokaal goed werken rolt Het Begint met Taal landelijk uit. Zo leren de organisaties van elkaar en wordt taalcoaching nóg effectiever. Het Begint met Taal ondersteunt naast taalvrijwilligers ook coördinatoren van taalvrijwilligersorganisaties en werkgevers voor taalcoaching op de werkvloer.

Stichting De Vrolijkheid is een multiculturele netwerkorganisatie, die met kunstzinnige en creatieve activiteiten investeert in de ontwikkeling en empowerment van kinderen, jongeren en hun ouders in asielopvangcentra. De Vrolijkheid doet dit door wekelijks op een vast moment met een kunstenaar workshops aan te bieden in diverse disciplines. De Vrolijkheid streeft ernaar het leven in azc’s voor jonge bewoners minder schadelijk te maken en ruimte en omstandigheden te scheppen, die de veerkracht van jongeren versterkt en hun talenten tot bloei helpt komen. Op basis van de jarenlange ervaring met werken binnen de zeer specifieke context van het azc, heeft de Vrolijkheid een eigen trainingsprogramma ontwikkeld voor de programmacoördinatoren, workshopleiders en vrijwilligers.

 

Stichting Werkwijs zet zich in voor de maatschappelijke integratie en arbeidsparticipatie van jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. De stichting probeert dit doel onder meer te verwezenlijken via het opzetten van leerwerkbedrijven, waar de jongeren onder intensieve begeleiding -in de praktijk maar toch nog veilig en beschut- werkervaring kunnen opdoen en zich voorbereiden op het behalen van een diploma en vinden van een betaalde baan. Kinderboerderij de Gliphoeve in Amsterdam Zuidoost is het project van Werkwijs dat wij ondersteunen.

Stichting Mama’s Power biedt vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt een opleiding tot ondernemer in de food business. De deelnemers hebben vrijwel allemaal veel ervaring met het koken zelf. De opleiding richt zich daarom vooral op aspecten met betrekking tot ondernemerschap. De opleiding bestaat uit een intensief traject van drie maanden, met o.a. modules over ondernemen, productontwikkeling en voedselveiligheid. Na afronding van de opleiding volgt verdere begeleiding in de praktijk. Mama’s Koelkast huurt de mama’s in voor cateringopdrachten en het geven van workshops. Daarnaast kunnen de vrouwen in de winkel in Amsterdam een koelkast “exploiteren”.

Wij ondersteunen opvanghuizen voor diverse doelgroepen:

Stichting Leefkringhuizen Nieuwendammerham Het Leefkringhuis in Amsterdam Noord is een begrip in Noord. Op meerdere locaties zijn de medewerkers actief. De stichting heeft vier werkterreinen: 24-uurs kinderopvang, 24-uurs vrouwenopvang, een voedselbank en ambulant maatschappelijk werk. Bewoners van de Vogelbuurt – en ver daarbuiten – weten, dat ze met elk probleem, hoe groot en ellendig ook, kunnen aankloppen bij het Leefkringhuis en dat ze meestal direct geholpen worden. Onze giften zijn bestemd voor het uitvoeren van de projecten.

Stichting Seguro biedt tijdelijke opvang aan dakloze kinderen, vrouwen en mannen zonder verblijfsrecht in Utrecht. Deze mensen zijn er lichamelijk en/of psychisch zo slecht aan toe, dat een verblijf op straat voor hen onmogelijk is. Seguro biedt naast tijdelijke woonruimte ook een intensief traject van activering naar een nieuwe zelfstandige toekomst hier of elders in de wereld. Onze giften zijn voor het opvanghuis Fanga Musow, dat zich richt op zowel vrouwen als kinderen zonder verblijfsdocumenten.

Aanstaande moeders die tijdelijke ondersteuning nodig hebben, krijgen vaak geen hulp. Het Babyhuis biedt opvang en hulp aan deze moeders en hun baby’s, zodat zij na verloop van tijd hun kind zelfstandig een verantwoorde toekomst kunnen bieden. Hiermee wordt onnodige uithuisplaatsing voorkomen. In overleg met de moeder wordt er een plan voor een gefaseerd hulpverleningstraject opgesteld. Tevens wordt er geïnvesteerd in de persoonlijke ontwikkeling van de moeder.

Stichting Exodus Zuid-Nederland ontving een gift voor een locatie in Den Bosch. Deze locatie verleent intensieve, intramurale zorg aan ex-gedetineerden die een bewuste keuze maken voor verandering. De slaapkamers van de deelnemers aan het traject van een jaar zijn door henzelf opgeknapt, hetgeen bijdroeg aan hun re-integratie.

Stichting Pension Maaszicht biedt zorg en begeleiding aan jongeren van 17 tot 23 jaar in Rotterdam, die geen (veilig) dak boven hun hoofd hebben en andere problemen. Maaszicht helpt bij het regelen van o.a. dagbesteding, persoonlijke problemen en financiën. Wij hebben bijgedragen aan de inrichting van de kamers en aan activiteiten voor de jongeren.

Stichting De Regenboog Groep voert vele projecten uit die de ontwikkeling van mensen in (sociale) armoede stimuleren, zodat zij actief kunnen deelnemen aan de maatschappij. De Regenboog heeft in Amsterdam 8 inloophuizen voor dak- en thuislozen. Aan een aantal van deze huizen en andere projecten van de Regenboog hebben wij een gift toegekend.

Daarnaast zijn er enkele categorieën waar kleinere bedragen voor beschikbaar zijn op grond van statutaire bepalingen van aparte fondsen die onder het bestuur van de Fundatie vallen:

Uit het M.C.d.H. Fonds worden giften verstrekt ten behoeve van maatschappelijke projecten van protestants christelijke organisaties in Nederland.

De Protestantse Diaconie Amsterdam ontving een gift voor de Sociale Kruidenier een supermarkt, waar cliënten van de Voedselbank tegen een lage prijs non-food en lang houdbare producten kunnen kopen in aanvulling op hun voedselpakket, en een ontmoetingsplek voor Amsterdammers met een krappe beurs in Amsterdam.

Stek, stichting voor stad en kerk in Den Haag heeft voor zelfstandig wonende ouderen, moeders met jonge kinderen die in armoede leven en cliënten van Middin met een verstandelijke beperking in een aantal stadsdelen mede met een gift van het MCdH Fonds het project Dagbesteding Plus opgezet, ter voorkoming en verzachting van eenzaamheid en sociaal isolement. Zij nemen wekelijks gezamenlijk deel aan de activiteiten en helpen elkaar waar nodig en mogelijk. In gesprekken leren zij elkaar beter kennen.

Voorbeelden van andere organisaties die in aanmerking kunnen komen voor een gift vanuit dit fonds zijn straatpastoraten en de Pauluskerk te Rotterdam.

Stichting het Looijers Hofje verleent steun aan hofjes en aan woonvoorzieningen voor ouderen in behoeftige omstandigheden.

Zo heeft de stichting enkele malen een bedrag geschonken voor de restauratie en activiteiten van De Hof van Wouw in Den Haag.

Aan Stichting het Remonstrants Hofje van Leeuwaerden te Haarlem is een bedrag beschikbaar gesteld voor de restauratie van het fronton.

Met een gift heeft Stichting Het Fontaine Hofje in Amsterdam de toegankelijkheid voor de bewoonsters kunnen verbeteren.

RSIN 816050569

Uit het Olga Heldring Fonds worden ook bijdragen gegeven aan projecten die kunst koppelen aan een maatschappelijk doel. Enkele voorbeelden:

Stichting Parels voor de zwijnen maakt community-theater over maatschappelijke thema’s. Bijzonder aan de voorstellingen van Parels is de mix van fictief drama en rauwe werkelijkheid: professionele acteurs die fictieve rollen vertolken, spelen samen met amateurs die hun eigen levensverhaal vertellen.

Stichting LostProject  is een platform voor jongeren die zich niet per se thuis voelen bij het bestaande, vaak highbrow, theatercircuit. De doelgroep is te oud voor de jeugdtheaterscholen en herkent zich niet in de bestaande theaterverenigingen. Spelers kunnen doorstromen naar het hoger kunstonderwijs en dat gebeurt ook wel, maar het is net zo belangrijk dat een deelnemer een plek heeft om zich te uiten en iets leert op het persoonlijke vlak. LostProject wil graag de wereld een beetje mooier maken door jonge mensen de wereld in te sturen die vertrouwen hebben in het eigen kunnen en een duidelijk beeld hebben van wat ze willen en van wat ze kunnen.

Het Pruikenburg Fonds ondersteunt:

 • Wetenschappelijke uitgaven op historisch of kunsthistorisch gebied
 • Historisch of kunsthistorisch onderzoek
 • Restauratie van cultuurhistorische monumenten
 • Instandhouding van kunsthistorische voorwerpen

Vanuit het Pruikenburg Fonds zijn onder meer giften toegekend aan de conservering en restauratie van een aantal schilderijen in het Amsterdam Museum, de presentatie van de Beuningkamer in het Rijksmuseum, de vervaardiging van het boek Van Grachtenhuis tot villa in het groen en de ontsluiting van de Amsterdamse gasthuisarchieven tot 1578 door het Stadsarchief Amsterdam.

RSIN: 806628157

In 1996 besloot het curatorium eens in de drie jaar uit het George Hendrik Breitner Fonds een zgn. Fellowship beschikbaar te stellen voor een deelnemer aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten.

Eén van de doelstellingen van de Hélène de Montigny Stichting is ‘het uitkeren van een beloning aan zodanige persoon (personen) die zich naar het oordeel van een commissie van drie leden onder voorzitterschap van de Rector Magnificus van de Universiteit van Amsterdam in buitengewone mate verdienstelijk heeft (hebben) gemaakt ten opzichte van het mensdom in het algemeen’.

Sinds het einde van de jaren ’50 wordt deze prijs ongeveer iedere drie jaar uitgereikt. De eerste laureaat (1958) was dr Jonas Salk, uitvinder van het vaccin tegen kinderverlamming. Na hem ging de prijs naar o.a. majoor Bosshardt, Renate Rubinstein, Max van der Stoel, Gerard Smith, Willemijn Verloop, Ahmed Aboutaleb, Heleen Terwijn, Aaltje van Zweden en Sander de Kramer.

Op 9 juni 2022 is de prijs uitgereikt aan Abdelhamid Idrissi, voorvechter van kansengelijkheid en oprichter van Stichting Studiezalen.

De jury bestond uit mevrouw prof.dr.ir. K.I.J. Maex (rector magnificus van de UvA), mevrouw drs. N. Azough en ds. J. Röselaers.

V.l.n.r.: ds. J. Röselaers (jurylid), mevrouw drs. N. Azough (jurylid), Abdelhamid Idrissi (laureaat Hélène de Montigny Prijs 2022), mevrouw prof.dr.ir. K.I.J. Maex (voorzitter jury HdM Prijs 2022) en mevrouw dr. A.G. Leemhuis (voorzitter Hélène de Montigny Stichting).

Met ingang van 2017 zet de Fundatie met drie andere fondsen de financiële hulpverlening aan individuele voorzieningen voor gehandicapten voort onder de nieuwe noemer Samenwerkende Fondsen voor Individuele Hulpverlening Gehandicapten (SFIHG). Aanvragen voor deze persoonlijke schenkingen kunnen niet bij ons worden ingediend, maar via bemiddeling van een organisatie voor maatschappelijk werk bij het bureau van de SFIHG.

Voor wie?

Aanvragen kunnen alleen worden gedaan door een rechtspersoon (doorgaans een Stichting), waarvan de doelstellingen aansluiten bij die van de Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe en haar aanverwante fondsen (zie ook De Fondsen).

In de aanvraagprocedure wordt gevraagd voor wie het project bestemd is, welke doel beoogd wordt en hoe dat doel nagestreefd wordt. Er wordt een projectplan, een begroting en een dekkingsplan gevraagd, alsmede inzage in de statuten, het actuele uittreksel van inschrijving bij de Kamer van Koophandel en recente jaarverslagen en jaarrekening. Zo kan het curatorium zich een beeld vormen van de voorgenomen activiteiten en besluiten of de aanvraag voor een bijdrage in aanmerking komt.

In het algemeen geldt:

 • Geschonken wordt alleen aan rechtspersonen (stichtingen).
 • De bijdrage – meestal variërend van duizend tot een paar duizend euro – wordt gegeven in de vorm van een schenking.
 • Er wordt uit slechts één onder de Fundatie ressorterende fondsen een gift toegekend. Alle aanvragen komen centraal bij ons binnen. Wij kiezen zelf het meest passende fonds bij uw aanvraag.
 • Er worden geen donaties gedaan aan individuen.
 • Organisaties die hun bestuurders boven de balkenendenorm belonen, komen niet in aanmerking voor een gift.

Voor wie niet?

Aan onderstaande doeleinden worden géén giften toegekend. Aanvragen zullen op voorhand worden afgewezen.

 • Acties en campagnes
 • Beleef- en ontmoetingstuinen
 • Bouw- en verbouwprojecten
 • (Personen)busjes en lokale vervoersdiensten
 • Congressen, symposia
 • Dorpshuizen, buurtcentra, multifunctionele centra
 • Evenementen en festivals (ook op het gebied van kunst of sport)
 • Festiviteiten, jubileumactiviteiten
 • Films, series en documentaires
 • Individuele noden
 • Inrichting, inventaris
 • Kinderdagverblijven, peuterspeelzalen
 • Koepelorganisaties voor gehandicapten, tenzij t.b.v. activering en participatie(
 • Milieubescherming, dieren(opvang)
 • Omroepen en productiehuizen
 • Orgelrestauratie
 • Politieke doelen
 • Projecten in het buitenland, buitenlandse organisaties
 • Reguliere kunst, voorstellingen, (amateur)muziekprojecten
 • Restauratie en werkzaamheden aan (kerk)gebouwen
 • Scouting
 • Speeltuinen, -pleinen en schoolpleinen
 • Sport zonder sociaal en/of participatiedoel
 • Verenigingen, tenzij de activiteiten ook toegankelijk zijn voor derden
 • (Wetenschappelijk (dus ook medisch)) onderzoek of studie

Aan individuen kennen wij rechtstreeks geen studiebeurzen toe. Wel kunnen organisaties die studiebeurzen verstrekken een aanvraag indienen.

Projecten op het terrein van (kunst)historie benaderen wij zelf (Pruikenburg Fonds).