Fondsen

De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe is een fonds dat giften kan verstrekken aan maatschappelijke projecten in Nederland. De Fundatie beheert ook een elftal andere fondsen, waaronder zes afzonderlijke stichtingen, met vergelijkbare doelstellingen

De fondsen zijn:

De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe verstrekt binnen bepaalde voorwaarden giften (op projectbasis) aan de volgende doelen:

 • Instellingen op het gebied van jeugdzorg
 • Instellingen op het gebied van gezondheidszorg
 • Instellingen die integratie bevorderen
 • Instellingen die zich inzetten voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking
 • Instellingen voor maatschappelijk werk
 • Instellingen op het gebied van ouderenzorg
 • Instellingen met projecten voor vluchtelingen in Nederland
 • Opvanghuizen voor o.a. verslaafden, GGZ-cliënten, jongeren en vrouwen
 • Groepsvakanties voor o.a. jongeren en kinderen in achterstandsituaties, ouderen en mensen met een (verstandelijke) beperking
 • Projecten op het gebied van werkgelegenheid en toeleiding naar werk

Het Fonds Wiggers van Kerchem verstrekt binnen bepaalde voorwaarden giften (op projectbasis) aan de volgende doelen:

 • Instellingen op het gebied van jeugdzorg
 • Instellingen op het gebied van gezondheidszorg
 • Instellingen die integratie bevorderen
 • Instellingen die zich inzetten voor mensen met een beperking
 • Instellingen voor maatschappelijk werk
 • Instellingen op het gebied van ouderenzorg
 • Instellingen met projecten voor vluchtelingen in Nederland
 • Opvanghuizen voor o.a. verslaafden, GGZ-cliënten, jongeren en vrouwen
 • Groepsvakanties voor o.a. jongeren en kinderen in achterstandsituaties, ouderen en mensen met een beperking
 • Projecten op het gebied van werkgelegenheid en toeleiding naar werk

Voorbeelden van projecten vindt u via de links op de pagina “Introductie“.

Johanna Catharina Isabella Wiggers van Kerchem (1884-1973) was een alleenstaande dame die het grootste gedeelte van haar leven in het buitenland doorbracht. Na haar dood liet ze de Fundatie haar vermogen na.

Uit dit fonds worden voornamelijk uitkeringen gedaan aan instellingen die werkzaam zijn ter ondersteuning van lichamelijk en/of geestelijk gehandicapte kinderen tot 21 jaar.

Een aantal voorbeelden van ondersteunde projecten:

Het De Brauw Van Lynden Fonds werd in 1977 opgericht door Mevrouw M.C.W. de Brauw-Baronesse van Lynden en toegevoegd aan het vermogen van de Fundatie.

Uit het Olga Heldring Fonds worden naast sociaal maatschappelijke projecten ook projecten die kunst koppelen aan een maatschappelijk doel gesteund. Enkele voorbeelden:

Stichting Zinaplatform is een theatergezelschap van makers uit verschillende culturen en verschillende disciplines. Het repertoire bestaat uit levensverhalen van wijkbewoners en het podium is de straat in de wijk. De theatermakers, schrijvers en beeldend kunstenaars van Zina vestigen zich in een wijk, bellen aan bij de wijkbewoners om hen en de buurt beter te leren kennen en laten zich adopteren door de wijkbewoners om levensverhalen te verzamelen. Deze creatieve botsing van levensverhalen, tussen professionele acteurs en lokale bewoners vormt de basis van de theatervoorstelling Wijksafari. Het Olga Heldring Fonds heeft een financiële bijdrage geleverd aan de Wijksafari’s in de Amsterdamse Bijlmer, Amsterdam Noord en Utrecht Overvecht.

Stichting LostProject  is een platform voor jongeren die zich niet per se thuis voelen bij het bestaande, vaak highbrow, theatercircuit. De doelgroep is te oud voor de jeugdtheaterscholen en herkent zich niet in de bestaande theaterverenigingen. Spelers kunnen doorstromen naar het hoger kunstonderwijs en dat gebeurt ook wel, maar het is net zo belangrijk dat een deelnemer een plek heeft om zich te uiten en iets leert op het persoonlijke vlak. LostProject wil graag de wereld een beetje mooier maken door jonge mensen de wereld in te sturen die vertrouwen hebben in het eigen kunnen en een duidelijk beeld hebben van wat ze willen en van wat ze kunnen.

In 1996 besloot het curatorium eens in de drie jaar uit het George Hendrik Breitner Fonds een zgn. Fellowship beschikbaar te stellen voor een deelnemer aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten.

Vanuit het Dorodarte Kinderfonds worden giften toegekend aan projecten voor hulp aan jongeren tot en met de leeftijd van 30 jaar, alsook aan projecten voor kinderen en cultuur.

Een aantal voorbeelden van gesteunde projecten:

Hulp aan kinderen en jongeren 

Diverse lokale vestigingen van Stichting Leergeld

Diverse lokale stichtingen voor Urgente Noden

Stichting Het Babyhuis

Stichting Jeugdfonds Sport& Cultuur

Kinderen en cultuur

Project Wereldmakers van Stichting Bijlmer Parktheater

De Classic Express van Stichting Prinses Christina Concours

Het Dorodarte Kinderfonds is met een gift van Stichting Dorodarte in 2021 als fonds op naam toegevoegd aan de Fundatie.

Het Regina van Geunsfonds verstrekt binnen bepaalde voorwaarden giften (op projectbasis) aan instellingen ten behoeve van mensen met een lichamelijke beperking.

RSIN: 003949862

Regina van Geuns (1848-1928) was doof geboren en had haar gehele leven zorg nodig. Zij richtte in 1923 het Regina van Geunsfonds op, voor de ondersteuning van personen die door lichaamsgebreken in behoeftige omstandigheden verkeren.

De Hélène de Montigny Stichting verstrekt binnen bepaalde voorwaarden giften (op projectbasis) aan de volgende doelen:

 • Instellingen op het gebied van jeugdzorg
 • Instellingen op het gebied van gezondheidszorg
 • Instellingen die integratie bevorderen
 • Instellingen die zich inzetten voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking
 • Instellingen voor maatschappelijk werk
 • Instellingen op het gebied van ouderenzorg
 • Instellingen met projecten voor vluchtelingen in Nederland
 • Opvanghuizen voor o.a. verslaafden, GGZ-cliënten, jongeren en vrouwen
 • Groepsvakanties voor o.a. jongeren en kinderen in achterstandsituaties, ouderen en  mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking
 • Projecten op het gebied van werkgelegenheid en toeleiding naar werk

Na het overlijden van Hélène de Montigny werd het kantoor van de Fundatie gevestigd in haar voormalig woonhuis aan de Herengracht, gekocht uit de erfenis. Inmiddels is het huis verkocht aan Vereniging Hendrick de Keyser. De Fundatie huurt de bel-etage als kantoorruimte en de sael voor vergaderingen.

Uit de Hélène de Montigny Stichting wordt eens in de drie jaar een prijs uitgereikt aan ‘een persoon of personen, die zich in buitengewone mate verdienstelijk heeft/hebben gemaakt voor de mensheid in het algemeen’.

Voor de Hélène de Montigny prijs 2022 klik hier

RSIN: 808254133

Hélène Louise Pauline Jonas van ’s Heer Arendskerke-Le Fèvre de Montigny (1875-1949) was als echtgenote van een curator nauw bij het werk van de Fundatie betrokken. In 1928 richtten de heer en mevrouw Jonas van ’s heer Arendskerke de Hélène de Montigny Stichting op, die sinds 1949 door de Fundatie wordt bestuurd.

Stichting het Looijers Hofje verleent steun aan hofjes en aan woonvoorzieningen voor ouderen in behoeftige omstandigheden.

Zo heeft de stichting enkele malen een bedrag geschonken voor de restauratie en activiteiten van De Hof van Wouw in Den Haag. 

Aan Stichting het Remonstrants Hofje van Leeuwaerden te Haarlem is een bedrag beschikbaar gesteld voor de restauratie van het fronton.

Met een gift heeft Stichting Het Fontaine Hofje in Amsterdam de toegankelijkheid voor de bewoonsters kunnen verbeteren.

RSIN 816050569

De Fundatie Luden van Stoutenburg verstrekt binnen bepaalde voorwaarden giften (op projectbasis) aan de volgende doelen:

 • Instellingen op het gebied van jeugdzorg
 • Instellingen op het gebied van gezondheidszorg
 • Instellingen die integratie bevorderen
 • Instellingen die zich inzetten voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking
 • Instellingen voor maatschappelijk werk
 • Instellingen op het gebied van ouderenzorg
 • Instellingen met projecten voor vluchtelingen in Nederland
 • Opvanghuizen voor o.a. verslaafden, GGZ-cliënten, jongeren en vrouwen
 • Groepsvakanties voor o.a. jongeren en kinderen in achterstandsituaties, ouderen en mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking
 • Projecten op het gebied van werkgelegenheid of toeleiding naar werk

RSIN: 816048782

De Fundatie Luden van Stoutenburg werd in 1977 actief, na de dood van de dochter van de oprichtster, die tijdens haar leven het vruchtgebruik van het vermogen had. Maria Susanna Antonia Luden van Stoutenburg (1858-1935) richtte deze Fundatie in 1928 op.

Uit het M.C.d.H. Fonds worden giften verstrekt ten behoeve van maatschappelijke projecten van protestants christelijke organisaties in Nederland.

De Protestantse Diaconie Amsterdam ontving een gift voor de Sociale Kruidenier een supermarkt, waar cliënten van de Voedselbank tegen een lage prijs non-food en lang houdbare producten kunnen kopen in aanvulling op hun voedselpakket, en een ontmoetingsplek voor Amsterdammers met een krappe beurs in Amsterdam.

Stek, stichting voor stad en kerk in Den Haag heeft voor zelfstandig wonende ouderen, moeders met jonge kinderen die in armoede leven en cliënten van Middin met een verstandelijke beperking in een aantal stadsdelen mede met een gift van het MCdH Fonds het project Dagbesteding Plus opgezet, ter voorkoming en verzachting van eenzaamheid en sociaal isolement. Zij nemen wekelijks gezamenlijk deel aan de activiteiten en helpen elkaar waar nodig en mogelijk. In gesprekken leren zij elkaar beter kennen.

Voorbeelden van andere organisaties die in aanmerking kunnen komen voor een gift vanuit dit fonds zijn straatpastoraten en de Pauluskerk te Rotterdam.

Het Pruikenburg Fonds ondersteunt:

 • Wetenschappelijke uitgaven op historisch of kunsthistorisch gebied
 • Historisch of kunsthistorisch onderzoek
 • Restauratie van cultuurhistorische monumenten
 • Instandhouding van kunsthistorische voorwerpen

Vanuit het Pruikenburg Fonds zijn onder meer giften toegekend aan de conservering en restauratie van een aantal schilderijen in het Amsterdam Museum, de presentatie van de Beuningkamer in het Rijksmuseum, de vervaardiging van het boek Van Grachtenhuis tot villa in het groen en de ontsluiting van de Amsterdamse gasthuisarchieven tot 1578 door het Stadsarchief Amsterdam.

RSIN: 806628157

Tekening van het eerste curatorium van de Fundatie, Johan Braakensiek (1910)
De eerste inschrijvingen van aanvragen in 1905

Deze fondsen hebben alle maatschappelijke doelstellingen.

Projecten die gesteund kunnen worden betreffen veelal maatschappelijk werk, gehandicapten- en ziekenzorg, informeel onderwijs en toeleiding naar werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Enkele subfondsen doen uitkeringen op het gebied van kunst. Voor dit doel is echter een beperkter budget beschikbaar.

Wanneer u een aanvraag indient, komt deze automatisch bij de Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe binnen. Wij bepalen aan de hand van uw aanvraag uit welk fonds een gift beschikbaar kan worden gesteld.

Indien u overweegt om uw vermogen na te laten voor een bepaald goed doel, kunt u bij testament een fonds stichten dat uw naam draagt, met een door u aan te geven maatschappelijke doelstelling. U kunt zo’n fonds ook reeds tijdens uw leven oprichten. Het stamkapitaal wordt in stand gehouden en van de opbrengsten worden giften gedaan conform de richtlijnen van de stichter.

Bij de Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe zijn verschillende fondsen op naam ondergebracht. De vermogens worden vakkundig, controleerbaar en efficiënt beheerd. De giften zijn onderverdeeld in verschillende categorieën, die te herleiden zijn naar de richtlijnen van de verschillende fondsen.

Tevens is een legaat voor één van de doelstellingen mogelijk.

De Fundatie is met ingang van 1 januari 2008 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Voor informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Fundatie of met uw notaris.