Fundatie van den Santheuvel, Sobbe

1905

“Een aanzienlijk kapitaal nuttig besteed”

Het aanleveren van contactgegevens betekent dat u aan de Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe toestemming verleent om, in het kader van het beoordelen van uw aanvraag en het evalueren en verantwoorden van gevoerd beleid, deze persoonsgegevens te verwerken (dat wil zeggen inzien en bewaren) in de zin van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze gegevens worden gebruikt om indien nodig, contact met uw organisatie op te nemen.
 1. Als uw project voldoet aan de algemene criteria en doelstellingen van de stichting, kunt u uitsluitend via deze website uw aanvraag voor een bijdrage volledig digitaal indienen door te klikken op Aanvraagformulier. Een aanvraag kan alleen worden ingediend via een computer (met recente versies van Internet Explorer, Edge, Safari, Chrome, Opera en Firefox), dus niet via een tablet of smartphone.
 2. De aanvraagprocedure is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
  • Contactgegevens
  • Algemene informatie
  • Project waarvoor u een aanvraag doet
  • Financiële gegevens van het project
  • Bijlagen
  • Optioneel
 3. Wanneer u bezig bent met het invullen kunt u de aanvraag tussentijds opslaan. U krijgt dan via e-mail een inlogcode waarmee u op een later moment verder kunt gaan met de aanvraag.
 4. Wanneer u klaar bent met de aanvraag kunt u de aanvraag indienen door te klikken op aanvraag indienen.
 5. Nadat de aanvraag is ingediend, wordt over uw aanvraag meestal binnen twee maanden een besluit genomen door het curatorium. Voor de vergaderdata verwijzen wij naar onderstaand overzicht.
 6. Over het besluit ontvangt u binnen twee weken na een curatorenvergadering bericht. Soms wordt een aanvraag in onderzoek gehouden. De afhandeling ervan kan dan enkele maanden langer duren. Besluiten van het curatorium worden niet in heroverweging genomen.
 7. Bij toekenning van een gift, verzoeken wij u het bedrag op te vragen wanneer het project daadwerkelijk start, o.v.v. het juiste bankrekeningnummer. In een aantal gevallen stellen wij als voorwaarde, dat de gehele financiering rond is. Na ontvangst van uw bevestiging dat het project start – en, indien van toepassing, dat de financiering rond is – maken wij het bedrag aan u over.
 8. Het curatorium kan bepalen dat het project tussentijds en/of achteraf zal worden geëvalueerd, om te beoordelen of de beoogde doelen zijn gerealiseerd.
Vergaderdata 2018:
 • 19 februari
 • 5 april
 • 22 mei
 • 7 juli
 • 10 september
 • 29 oktober
 • 8 december

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *