Stichting ASKV/Steunpunt Vluchtelingen biedt opvang, juridische en maatschappelijke begeleiding voor kwetsbare ongedocumenteerden en mensen met een reëel perspectief op legaal verblijf in Nederland. Chronisch zieken, ongedocumenteerden die vanwege ouderdom niet langer goed voor zichzelf kunnen zorgen, en steeds vaker gezinnen met kinderen doen een beroep op de stichting. Wij stellen giften beschikbaar voor de hulpverlening.

 

Stichting Hoedje van Papier ondersteunt alleenstaanden en gezinnen met een vluchtelingenstatus in Rotterdam in de vorm van de noodzakelijke aanvullende begeleiding, sociale en culturele activiteiten, activiteiten op het gebied van educatie en arbeidsparticipatie en draagvlakactiviteiten, zodat zij over de kennis en vaardigheden beschikken die zij nodig hebben om optimaal te kunnen integreren en participeren in de samenleving.  Wij ondersteunen het maatjesproject SamenDoorSamen, dat 1 op 1 begeleiding biedt, een aanbod aan sociaal-culturele activiteiten en ondersteuning bij educatieachterstand.

 

Stichting War Child voert voor kinderen van 7 tot 16 jaar op een groot aantal azc’s het project Team Up uit om middels recreatieve sport- en spelactiviteiten post-migratiestress te beperken. Het programma is in samenwerking met Save the Children en Unicef opgezet. Wij droegen bij aan de opstartfase en de landelijke uitrol.

 

Wijdoenmee.nu is en platform voor het doen van een subsidieaanvraag voor kleinschalige (particuliere) initiatieven van en voor vluchtelingen, ongedocumenteerden, asielzoekers en statushouders in Nederland. Samen met andere vermogensfondsen biedt de Fundatie deze initiatieven via Wijdoenmee.nu de mogelijkheid om eenvoudig een aanvraag in te dienen.

 

De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe maakt deel uit van de werkgroep die sinds 2017 het 3-jarig Stimuleringsprogramma Educatie & Vluchtelingen uitvoert. Tien fondsen zijn hierin vertegenwoordigd. De werkgroep richt zich voornamelijk op de problematiek van vluchtelingenkinderen en -jongeren inzake het brede veld van educatie. Zij ervaren diverse problemen die direct samenhangen met hun vluchtverleden, maar ook ondervinden zij belemmeringen bij het vinden en toegelaten worden tot het gewenste onderwijs en bij hun persoonlijke ontwikkeling en leerprestaties tijdens hun schoolperiode.
Het stimuleringsprogramma ondersteunt projecten die gericht zijn op de persoonlijke ontwikkeling en goede onderwijsprestaties van kinderen en jongeren met een vluchtverleden, evenals activiteiten die de instroom in het onderwijs voor de doelgroep vergemakkelijken. De werkgroep wil de organisaties in het werkveld educatie stimuleren om nieuwe projecten op genoemd gebied te ontwikkelen of bestaande ‘good practices’ te versterken. Er zijn in het eerste jaar acht projecten door heel Nederland geselecteerd voor ondersteuning. Vrijwel alle geselecteerde projecten zijn landelijk uit te rollen en worden tijdens de uitvoering gevolgd door leden van de werkgroep.