Vluchtelingen

Stichting ASKV/Steunpunt Vluchtelingen biedt opvang, juridische en maatschappelijke begeleiding voor kwetsbare ongedocumenteerden en mensen met een reëel perspectief op legaal verblijf in Nederland. Chronisch zieken, ongedocumenteerden die vanwege ouderdom niet langer goed voor zichzelf kunnen zorgen, en steeds vaker gezinnen met kinderen doen een beroep op de stichting. Wij stellen giften beschikbaar voor de hulpverlening.

Stichting Hoedje van Papier ondersteunt alleenstaanden en gezinnen met een vluchtelingenstatus in Rotterdam in de vorm van de noodzakelijke aanvullende begeleiding, sociale en culturele activiteiten, activiteiten op het gebied van educatie en arbeidsparticipatie en draagvlakactiviteiten, zodat zij over de kennis en vaardigheden beschikken die zij nodig hebben om optimaal te kunnen integreren en participeren in de samenleving.  Wij ondersteunen het maatjesproject SamenDoorSamen, dat 1 op 1 begeleiding biedt, een aanbod aan sociaal-culturele activiteiten en ondersteuning bij educatieachterstand.

Stichting Refugees Forward zet zich in voor de bevordering van de economische en sociale zelfredzaamheid van nieuwkomers met een vluchtelingenachtergrond en de integratie van nieuwkomers in Nederland. Dit doet Refugees Forward door ondernemingsmodules aan te bieden, waarin nieuwkomers training krijgen van topinstituten op het gebied van ondernemerschap, gecoacht worden door professionele mentoren en ondersteuning krijgen van hooggekwalificeerde studenten, ter ondersteuning van de start, financiering en groei van een bedrijf. Refugees Forward werkt met statushouders die de ambitie, motivatie en potentie hebben om een onderneming te starten en helpt hen hun talenten te ontdekken en die optimaal te benutten voor de maatschappij.

Wijdoenmee.nu is en platform voor het doen van een subsidieaanvraag voor kleinschalige (particuliere) initiatieven van en voor vluchtelingen, ongedocumenteerden, asielzoekers en statushouders in Nederland. Samen met andere vermogensfondsen biedt de Fundatie deze initiatieven via Wijdoenmee.nu de mogelijkheid om eenvoudig een aanvraag in te dienen.

Stichting Het Begint met Taal is de versneller van taalcoachend Nederland. De stichting versterkt taalvrijwilligersorganisaties op ruim 250 locaties bij het slim organiseren van taalcoaching aan anderstaligen. Op deze locaties oefenen wekelijks zo’n 15.000 taalvrijwilligers met circa 28.000 anderstaligen de Nederlandse taal. Nieuwe initiatieven kunnen op die manier gelijk aan de slag, ervaren organisaties kunnen groeien en methodes die lokaal goed werken rolt Het Begint met Taal landelijk uit. Zo leren de organisaties van elkaar en wordt taalcoaching nóg effectiever. Het begint met Taal ondersteunt naast taalvrijwilligers ook coördinatoren van taalvrijwilligersorganisaties en werkgevers voor taalcoaching op de werkvloer.

Stichting De Vrolijkheid is een multiculturele netwerkorganisatie, die met kunstzinnige en creatieve activiteiten investeert in de ontwikkeling en empowerment van kinderen, jongeren en hun ouders in asielopvangcentra. De Vrolijkheid doet dit door wekelijks op een vast moment met een kunstenaar workshops aan te bieden in diverse disciplines. De Vrolijkheid streeft ernaar het leven in azc’s voor jonge bewoners minder schadelijk te maken en ruimte en omstandigheden te scheppen, die de veerkracht van jongeren versterkt en hun talenten tot bloei helpt komen. Op basis van de jarenlange ervaring met werken binnen de zeer specifieke context van het azc, heeft de Vrolijkheid een eigen trainingsprogramma ontwikkeld voor de programmacoördinatoren, workshopleiders en vrijwilligers.

De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe maakt deel uit van de werkgroep die sinds 2017 het 5-jarig Stimuleringsprogramma Educatie & Vluchtelingen uitvoert. Tien fondsen zijn hierin vertegenwoordigd. De werkgroep richt zich voornamelijk op de problematiek van vluchtelingenkinderen en -jongeren inzake het brede veld van educatie. Zij ervaren diverse problemen die direct samenhangen met hun vluchtverleden, maar ook ondervinden zij belemmeringen bij het vinden en toegelaten worden tot het gewenste onderwijs en bij hun persoonlijke ontwikkeling en leerprestaties tijdens hun schoolperiode.

Het stimuleringsprogramma ondersteunt projecten die gericht zijn op de persoonlijke ontwikkeling en goede onderwijsprestaties van kinderen en jongeren met een vluchtverleden, evenals activiteiten die de instroom in het onderwijs voor de doelgroep vergemakkelijken. De werkgroep wil de organisaties in het werkveld educatie stimuleren om nieuwe projecten op genoemd gebied te ontwikkelen of bestaande ‘good practices’ te versterken. Er zijn in het eerste jaar acht projecten door heel Nederland geselecteerd voor ondersteuning. Vrijwel alle geselecteerde projecten zijn landelijk uit te rollen en worden tijdens de uitvoering gevolgd door leden van de werkgroep.