Educatie & arbeidsparticipatie jongeren

Sinds 1995 ontvangt de Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe in toenemende mate aanvragen van projecten die willen voorkomen dat jongeren vroegtijdig hun schoolloopbaan verlaten en daardoor moeilijk aan het werk kunnen komen. Het gaat hier met name om projecten als huiswerkbegeleiding, mentorprojecten en weekendscholen. Op educatief, cultureel en sportief terrein wordt met vrijwilligers gewerkt om te voorkomen dat kwetsbare jeugd en jongeren buiten de boot vallen.

Gezien het maatschappelijk belang van het voorkomen van uitval bij jeugd en jongeren in Amsterdam is het onderwerp door de Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe voor de komende tijd gekozen als speerpunt binnen het giftenbeleid.
Voorbeelden van projecten in deze categorie, die de Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe meerdere malen heeft ondersteund zijn:

JINC begon 15 jaar geleden in Amsterdam Nieuw-West, met als doel een maatschappij waarin ieder kind kansen krijgt om zijn talent te benutten. Dus ook de kinderen die opgroeien in een achetrstandsituatie. Tegenwoordig is de organisatie actief in tien regio’s, verspreid over heel Nederland. Via acht projecten helpt JINC kinderen van 8 tot 16 jaar aan een goede start op de arbeidsmarkt. De deelnemers vergroten hun woordenschat op bijzondere locaties, leren plannen, ontwikkelen hun (sociale) vaardigheden, maken kennis met allerlei beroepen, leren solliciteren en worden begeleid door een coach van een van de bedrijven die JINC ondersteunen. JINC laat jaarlijks zo’n 55.000 basisschool-, praktijkschool- en vmbo-leerlingen meedoen aan het programma.

Stichting Jongeren die het kunnen In Amsterdam Zuidoost, Zuid en Noord krijgen jongeren met gemeten laag IQ en/of (ernstige) gedragsproblemen een naschoolse zinvolle dagbesteding op het gebied van sport, dans, muziek, en andere fysiek-sociale activiteiten. Naast begeleiding door vakexperts is er altijd een begeleider aanwezig met specifieke ervaring met deze doelgroep, die door zijn specialistische didactische kennis waarborgt dat de jongeren door de activiteiten hun sociale vaardigheden ontwikkelen, meer eigenwaarde krijgen, en positieve voorstellingen krijgen van hun rol in de samenleving.

Peter Faber Stichting De missie is van deze stichting is om iedereen ongeacht afkomst, achterstand of beperking de switch te laten maken van destructieve naar creatieve energie. Er worden door de stichting voor verschillende doelgroepen creatieve projecten op maat ontwikkeld en uitgevoerd.In de afgelopen jaren hebben tientallen jongeren via de Peter Faber Stichting weer een goede positie voor zich zelf in de maatschappij weten te creëren. Peter Faber zet zich samen met zijn team als ervaringsdeskundige in om de doelgroepen te trainen en te stimuleren. Een van de vaste waarden van de stichting is de gelijknamige Talentgroep, het is de kweekvijver van waaruit jongeren en jongvolwassenen doorstromen naar andere projecten.

Stichting De Schoolschrijver ontwikkelde een programma voor basisschoolleerlingen, waarmee taal-, schrijf- en leesachterstanden worden aangepakt middels creatief taalonderwijs. Gedurende een halfjaar is er een kinderboekenschrijver op school aanwezig, die wekelijks met alle leerlingen van drie groepen aan de slag gaat met creatief taalonderwijs. Ook leerkrachten en ouders worden bij het programma betrokken. De leerlingen krijgen niet alleen meer plezier in lezen en verhalen schrijven. Zij worden ook taalsterker en krijgen meer zelfvertrouwen.