six1 kopie

Pruikenburg Fonds

 

Met ingang van juni 2011 is het beheer van Stichting Pruikenburg Fonds overgegaan naar het curatorium van de Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe.

 

Het Pruikenburg Fonds is in 1995 opgericht door jhr. mr. G.C. Six, voormalig curator van de Fundatie. Volgens zijn wens is het fonds toegevoegd aan de door het curatorium bestuurde fondsen, toen hij geen deel meer uit kon maken van het bestuur. Hiermee is er een fonds bijgekomen, dat zich uitsluitend op het (kunst)historische terrein en de zorg voor cultuurhistorische monumenten richt. Projecten op het gebied van kunst(historie) worden door de Fundatie veelal zelf uitgenodigd om een aanvraag te doen.

 

Het Pruikenburg Fonds ondersteunt:

 • Wetenschappelijke uitgaven op historisch of kunsthistorisch gebied
 • Historisch of kunsthistorisch onderzoek
 • Restauratie van cultuurhistorische monumenten
 • Instandhouding van kunsthistorische voorwerpen

 

Vanuit het Pruikenburg Fonds zijn onder meer giften toegekend aan de conservering en restauratie van een aantal schilderijen in het Amsterdam Museum, de presentatie van de Beuningkamer in het Rijksmuseum en de vervaardiging van het boek Van Grachtenhuis tot villa in het groen.

 

RSIN: 806628157

M.C.d.H. Fonds

 

Mary Caroline de Haan (1831-1906), geboren in Batavia, was de dochter van de eerste president van de Javasche Bank. Zij had in haar testament bepaald, dat een deel van haar vermogen moest worden aangewend tot stichting van het M.C.d.H. Fonds. Uit het fonds dienden liefdadige instellingen en behoeftige personen, alsook in- en uitwendige zending gesteund te worden.
Het beheer van het fonds bleef in handen van de familie Bierens de Haan tot 1991, toen het fonds bij de Fundatie werd onderbracht.

 

Uit het M.C.d.H. Fonds worden giften verstrekt ten behoeve van maatschappelijke projecten van protestants christelijke organisaties in Nederland. De Protestantse Diaconie Amsterdam ontvangt een bijdrage voor de jaarlijkse Daklozendag in de tuin van de Diaconie. Tijdens deze dag wordt aan de hand van een thema aandacht besteed aan de doelgroep en zijn er activiteiten, informatie, workshops en eten voor de Amsterdamse daklozen. Voorbeelden van andere organisaties die in aanmerking kunnen komen voor een gift vanuit dit fonds zijn straatpastoraten en de Pauluskerk te Rotterdam.

 

 

RSIN: 003949862

LVS

Fundatie Luden van Stoutenburg

 

De Fundatie Luden van Stoutenburg werd in 1977 actief, na de dood van de dochter van de oprichtster, die tijdens haar leven het vruchtgebruik van het vermogen had. Maria Susanna Antonia Luden van Stoutenburg (1858-1935) richtte deze Fundatie in 1928 op.

 

De Fundatie Luden van Stoutenburg verstrekt binnen bepaalde voorwaarden giften (op projectbasis) aan de volgende doelen:

 • Instellingen op het gebied van jeugdzorg
 • Instellingen op het gebied van gezondheidszorg
 • Instellingen die integratie bevorderen
 • Instellingen die zich inzetten voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking
 • Instellingen voor maatschappelijk werk
 • Instellingen op het gebied van ouderenzorg
 • Instellingen met projecten voor vluchtelingen in Nederland
 • Opvanghuizen voor o.a. verslaafden, GGZ-cliënten, jongeren en vrouwen
 • Groepsvakanties voor o.a. jongeren en kinderen in achterstandsituaties, ouderen en mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking
 • Projecten op het gebied van werkgelegenheid of toeleiding naar werk

 

 

RSIN: 003949862

looijershofje

Stichting het Looijers Hofje

 

Jonkvrouwe Anna Maria Elisabeth Elias (1791-1861) stichtte in 1829 ‘Het Looijers Hofje’ voor protestantse vrouwen van boven de 50. Het hofje kon nog tot 1968 in stand gehouden worden. Toen werd het hofje overgenomen door de Stichting Studentenhuisvesting. Het kapitaal van de stichting werd bij de Fundatie ondergebracht.

 

Stichting het Looijers Hofje verleent steun aan hofjes en aan woonvoorzieningen voor ouderen in behoeftige omstandigheden.

 

Zo heeft de stichting enkele malen een bedrag geschonken voor de restauratie en activiteiten van De Hof van Wouw in Den Haag.

 

Het Thuishuis Woerden is een woonvorm voor 7 kwetsbare senioren met een smalle beurs. Zij kiezen er voor om samen met leeftijdsgenoten in één groot huis te wonen. Huiselijkheid, gezelligheid en zelfredzaamheid staan voorop. De bewoners hebben elk hun eigen woonruimte met een woonkamer, slaapkamer, badkamer en pantry, en delen gemeenschappelijke ruimtes als huiskamer, keuken, hobbyruimte, wasruimte en tuin. Het project is gericht op het bestrijden en voorkomen van eenzaamheid bij alleenstaande ouderen. Het Looijers Hofje heeft bijgedragen aan de inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes.

 

RSIN: 003949862

helene

Hélène de Montigny Stichting

 

Hélène Louise Pauline Jonas van ’s Heer Arendskerke-Le Fèvre de Montigny (1875-1949) was als echtgenote van een curator nauw bij het werk van de Fundatie betrokken. In 1928 richtten de heer en mevrouw Jonas van ’s heer Arendskerke de Hélène de Montigny Stichting op, die sinds 1949 door de Fundatie wordt bestuurd.

 

Na het overlijden van Hélène de Montigny werd het kantoor van de Fundatie gevestigd in haar voormalig woonhuis aan de Herengracht, gekocht uit de erfenis. Inmiddels is het huis verkocht aan Vereniging Hendrick de Keyser. De Fundatie huurt de bel-etage als kantoorruimte en de sael voor vergaderingen.

 

Uit de Hélène de Montigny Stichting wordt eens in de drie jaar een prijs uitgereikt aan ‘een persoon of personen, die zich in buitengewone mate verdienstelijk heeft/hebben gemaakt voor de mensheid in het algemeen’.

 

De Hélène de Montigny Stichting verstrekt binnen bepaalde voorwaarden giften (op projectbasis) aan de volgende doelen:

 • Instellingen op het gebied van jeugdzorg
 • Instellingen op het gebied van gezondheidszorg
 • Instellingen die integratie bevorderen
 • Instellingen die zich inzetten voor mensenmet een lichamelijke en/of verstandelijke beperking
 • Instellingen voor maatschappelijk werk
 • Instellingen op het gebied van ouderenzorg
 • Instellingen met projecten voor vluchtelingen in Nederland
 • Opvanghuizen voor o.a. verslaafden, GGZ-cliënten, jongeren en vrouwen
 • Groepsvakanties voor o.a. jongeren en kinderen in achterstandsituaties, ouderen en  mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking
 • Projecten op het gebied van werkgelegenheid en toeleiding naar werk

 

Voor de Hélène de Montigny prijs klik hier

 

 

RSIN: 003949862

Regina2

Regina van Geuns Fonds

 

Regina van Geuns (1848-1928) was een alleenstaande, zeer slechthorende dame, die in 1923 het Regina van Geuns Fonds oprichtte, met als doel
‘de ondersteuning van leden van het vrouwelijk en mannelijk geslacht, die door lichaamsgebreken in behoeftige omstandigheden verkeeren, echter onder bepaling, dat nimmer verpleegsters of verplegers en oud-verpleegsters of verplegers in aanmerking zullen komen om eenigerlei ondersteuning te ontvangen’.

 

Het fonds werd in 1929 bij de Fundatie ondergebracht.

 

Uit het Regina van Geuns Fonds worden uitkeringen op het gebied van gehandicapten- en gezondheidszorg gedaan.

 

 

RSIN: 003949862

JuliaanAndeweg_web1

George Hendrik Breitner Fonds

 

Het George Hendrik Breitner Fonds, opgericht in 1917, was in het leven geroepen om Breitner, die in behoeftige omstandigheden verkeerde, financieel te ondersteunen. Na de dood van de kunstenaar in 1923 werd het fonds voortgezet ter ondersteuning van jonge kunstenaars geboren na 1900. In 1978 werd het samen met het Fonds voor Bejaarde Nederlandsche Beeldhouwers (dat opging in het G.H. Breitner Fonds) bij de Fundatie ondergebracht.

 

In 1996 besloot het curatorium eens in de drie jaar uit dit fonds een zgn. Fellowship beschikbaar te stellen voor een deelnemer aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten.

 

In 1998 werd het eerste Fellowship uitgekeerd aan Siree van de Velde en Daniël Verkerk. In 2001 kreeg Dieuwke Spaans het stipendium, in 2004 Jasper Hagenaar, in 2007 Heddy-John Appeldoorn, in 2010 Pim Blokker en in 2013 Bert Jacobs. In 2016 is het Breitner Fellowship verleend aan Juliaan Andeweg.

olgajong

Olga Heldring Fonds

 

Het Olga Heldring Fonds werd in 1930 opgericht door Olga Heldring (1880-1958), aanvankelijk met als doel het ondersteunen van behoeftige familieleden. In 1958 werden de statuten gewijzigd: vanaf dat jaar werden bijdragen verstrekt aan instellingen met liefdadige doeleinden, maar ook aan kunst in het algemeen.

 

Uit het Olga Heldring Fonds worden vooral bijdragen gegeven aan projecten die kunst koppelen aan een maatschappelijk doel. Enkele voorbeelden:

 

Stichting Zinaplatform is een theatergezelschap van makers uit verschillende culturen en verschillende disciplines. Het repertoire bestaat uit levensverhalen van wijkbewoners en het podium is de straat in de wijk. De theatermakers, schrijvers en beeldend kunstenaars van Zina vestigen zich in een wijk, bellen aan bij de wijkbewoners om hen en de buurt beter te leren kennen en laten zich adopteren door de wijkbewoners om levensverhalen te verzamelen. Deze creatieve botsing van levensverhalen, tussen professionele acteurs en lokale bewoners vormt de basis van de theatervoorstelling Wijksafari. Het Olga Heldring Fonds heeft ene financiële bijdrage geleverd aan de Wijksafari in de Amsterdamse Bijlmer en die in Amsterdam Noord.

 

Stichting LostProject  is een platform voor jongeren die zich niet per se thuis voelen bij het bestaande, vaak highbrow, theatercircuit. De doelgroep is te oud voor de jeugdtheaterscholen en herkent zich niet in de bestaande theaterverenigingen. Spelers kunnen doorstromen naar het hoger kunstonderwijs en dat gebeurt ook wel, maar het is net zo belangrijk dat een deelnemer een plek heeft om zich te uiten en iets leert op het persoonlijke vlak. LostProject wil graag de wereld een beetje mooier maken door jonge mensen de wereld in te sturen die vertrouwen hebben in het eigen kunnen en een duidelijk beeld hebben van wat ze willen en van wat ze kunnen.

 

Incidenteel verstrekt het Olga Heldring Fonds binnen bepaalde voorwaarden giften (op projectbasis) aan de volgende doelen:

 • Instellingen op het gebied van jeugdzorg
 • Instellingen op het gebied van gezondheidszorg
 • Instellingen die integratie bevorderen
 • Instellingen die zich inzetten voor mensen met een (verstandelijke) beperking
 • Instellingen voor maatschappelijk werk
 • Instellingen op het gebied van ouderenzorg
 • Instellingen met projecten voor vluchtelingen in Nederland
 • Opvanghuizen voor o.a. verslaafden, GGZ-cliënten, jongeren en vrouwen
 • Groepsvakanties voor o.a. jongeren en kinderen in achterstandsituaties, ouderen en mensen met een (verstandelijke) beperking
 • Projecten op het gebied van werkgelegenheid en toeleiding naar werk

Voorbeelden van deze projecten vindt u via de links op de pagina Introductie.

vanlynden

De Brauw – Van Lynden Fonds

 

Het De Brauw Van Lynden Fonds werd in 1977 opgericht door Mevrouw M.C.W. de Brauw-Baronesse van Lynden en toegevoegd aan het vermogen van de Fundatie.

 

Uit dit fonds worden voornamelijk uitkeringen gedaan aan instellingen die werkzaam zijn ter ondersteuning van lichamelijk en/of geestelijk gehandicapte kinderen.

 

Een aantal voorbeelden van ondersteunde projecten:

wiggers19472

Fonds Wiggers van Kerchem

 

Johanna Catharina Isabella Wiggers van Kerchem (1884-1973) was een alleenstaande dame die het grootste gedeelte van haar leven in het buitenland doorbracht. Na haar dood liet ze de Fundatie haar vermogen na.

 

Het Fonds Wiggers van Kerchem verstrekt binnen bepaalde voorwaarden giften (op projectbasis) aan de volgende doelen:

 • Instellingen op het gebied van jeugdzorg
 • Instellingen op het gebied van gezondheidszorg
 • Instellingen die integratie bevorderen
 • Instellingen die zich inzetten voor mensen met een beperking
 • Instellingen voor maatschappelijk werk
 • Instellingen op het gebied van ouderenzorg
 • Instellingen met projecten voor vluchtelingen in Nederland
 • Opvanghuizen voor o.a. verslaafden, GGZ-cliënten, jongeren en vrouwen
 • Groepsvakanties voor o.a. jongeren en kinderen in achterstandsituaties, ouderen en mensen met een beperking
 • Projecten op het gebied van werkgelegenheid en toeleiding naar werk

 

Voorbeelden van projecten vindt u via de links op de pagina “Introductie“.