Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe

1905

Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe

1905

“Twaalf fondsen onder één dak”

Introductie

De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe ondersteunt organisaties die zich inzetten voor mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij. De Fundatie richt zich op participatie, integratie en zelfredzaamheid. De doelgroepen zijn veelal – maar niet uitsluitend – jongeren, ouderen en mensen in bijzondere omstandigheden, zoals mensen met schulden, met een anderstalige achtergrond of met een handicap waarvoor extra steun gewenst is.

Wij kennen giften toe aan een aantal hoofdcategorieën:

Daarnaast zijn er enkele categorieën waar kleinere bedragen voor beschikbaar zijn op grond van statutaire bepalingen van aparte fondsen die onder het bestuur van de Fundatie vallen:

Met ingang van 2017 zet de Fundatie met drie andere fondsen de financiële hulpverlening aan individuele voorzieningen voor gehandicapten voort onder de nieuwe noemer Samenwerkende Fondsen voor Individuele Hulpverlening Gehandicapten (SFIHG). Aanvragen voor deze persoonlijke schenkingen kunnen niet bij ons worden ingediend, maar via bemiddeling van een organisatie voor maatschappelijk werk bij het bureau van de SFIHG.

De Fundatie heeft zich aangesloten bij het door de Haëlla Stichting en Fonds 1818 gelanceerde initiatief kleinecoronahulp.nl voor steun aan kleine initiatieven die door vrijwilligers zijn opgezet om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen.

Actueel

Op 9 juni 2022 reikten wij de Hélène de Montigny Prijs 2022 uit aan Abdelhamid Idrissi, voorvechter van kansengelijkhid en oprichter van Stichting Studiezalen. Meer over deze prijs leest u hier

Detail van de behangselschildering in de vergaderzaal
collage-2019
Collage

Voor wie?

Aanvragen kunnen alleen worden gedaan door een rechtspersoon (doorgaans een Stichting), waarvan de doelstellingen aansluiten bij die van de Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe en haar aanverwante fondsen (zie ook De Fondsen). 

In de aanvraagprocedure wordt gevraagd voor wie het project bestemd is, welke doel beoogd wordt en hoe dat doel nagestreefd wordt. Er wordt een projectplan, een begroting en een dekkingsplan gevraagd, alsmede inzage in de statuten, het actuele uittreksel van inschrijving bij de Kamer van Koophandel en recente jaarverslagen en jaarrekening. Zo kan het curatorium zich een beeld vormen van de voorgenomen activiteiten en besluiten of de aanvraag voor een bijdrage in aanmerking komt.

In het algemeen geldt:

 • Geschonken wordt alleen aan rechtspersonen (stichtingen).
 • De bijdrage – meestal variërend van duizend tot een paar duizend euro – wordt gegeven in de vorm van een schenking.
 • Er wordt uit slechts één onder de Fundatie ressorterende fondsen een gift toegekend. Alle aanvragen komen centraal bij ons binnen. Wij kiezen zelf het meest passende fonds bij uw aanvraag.
 • Er worden geen donaties gedaan aan individuen.
 • Organisaties die hun bestuurders boven de balkenendenorm belonen, komen niet in aanmerking voor een gift.

Voor wie niet?

Aan onderstaande doeleinden worden géén giften toegekend.

Aanvragen zullen op voorhand worden afgewezen.

 • Aanbouw- en verbouwprojecten
 • Acties en korte campagnes
 • Congressen, symposia
 • Dorpshuizen, buurtcentra, multifunctionele centra
 • Evenementen en festivals (zoals op het gebied van kunst of sport, ook niet voor gehandicapten)
 • Festiviteiten
 • Films, documentaires
 • Individuele noden
 • Kinderdagverblijven, peuterspeelzalen
 • Koepelorganisaties voor gehandicapten, tenzij t.b.v. activering en participatie
 • Milieubescherming, dieren(opvang)
 • Omroepen
 • Orgelrestauratie
 • Politieke doelen
 • Projecten in het buitenland, buitenlandse organisaties
 • Reguliere kunst, voorstellingen, (amateur)muziekprojecten
 • Restauratie van (kerk)gebouwen
 • Scouting
 • Sport zonder sociaal en/of participatiedoel
 • Wetenschappelijk (dus ook medisch) onderzoek of studie

Alleen speelplekken die gelegen zijn in achterstandsgebieden kunnen in aanmerking komen voor een gift.

Aan individuen kennen wij rechtstreeks geen studiebeurzen toe. Wel kunnen organisaties die studiebeurzen verstrekken een aanvraag indienen.

Projecten op het terrein van (kunst)historie benaderen wij zelf (Pruikenburg Fonds).