Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe

voorbeelden projecten voor vluchtelingen

 

Stichting ASKV/Steunpunt Vluchtelingen biedt opvang, juridische en maatschappelijke begeleiding voor kwetsbare ongedocumenteerden en mensen met een reëel perspectief op legaal verblijf in Nederland. Chronisch zieken, ongedocumenteerden die vanwege ouderdom niet langer goed voor zichzelf kunnen zorgen, en steeds vaker gezinnen met kinderen doen een beroep op de stichting. Wij stellen giften beschikbaar voor de hulpverlening.

 

Stichting Hoedje van Papier ondersteunt alleenstaanden en gezinnen met een vluchtelingenstatus in Rotterdam in de vorm van de noodzakelijke aanvullende begeleiding, sociale en culturele activiteiten, activiteiten op het gebied van educatie en arbeidsparticipatie en draagvlakactiviteiten, zodat zij over de kennis en vaardigheden beschikken die zij nodig hebben om optimaal te kunnen integreren en participeren in de samenleving.  Wij ondersteunen het maatjesproject SamenDoorSamen, dat 1 op 1 begeleiding biedt, een aanbod aan sociaal-culturele activiteiten en ondersteuning bij educatieachterstand.

 

Stichting War Child voert voor kinderen van 7 tot 16 jaar op een groot aantal azc’s het project Team Up uit om middels recreatieve sport- en spelactiviteiten post-migratiestress te beperken. Het programma is in samenwerking met Save the Children en Unicef opgezet. Wij droegen bij aan de opstartfase en de landelijke uitrol.